Skip to Content

Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu Wirtos.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Operatorem systemu Wirtos.pl jest firma „WIRTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą: ul. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 6A/181, 02-784 WARSZAWA, wpisana do KRS pod numerem 0001082464, NIP 9512587355, REGON 527493569, zwana dalej "Operatorem".  

 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz zasady korzystania z serwisu internetowego Wirtos.pl, zwanego dalej "Serwisem", jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług przez Operatora zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

 4. Pojęcia użyte w regulaminie:

  1. Serwis - serwis internetowy Wirtos.pl prowadzony przez Operatora, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w Rozdziale 2 niniejszego Regulaminu i na zasadach tam określonych. W szczególności Serwis pozwala na łatwe prowadzenie księgowości dla nieruchomości, dodawanie kosztów oraz prowadzenie rozliczeń podatkowo–księgowych.

  2. Operator – firma „WIRTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, opisana w paragrafie 1 punkt pierwszy niniejszego regulaminu.  

  3. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu internetowego Wirtos.pl,

  4. Cennik - wszystkie ceny podane na stronie i rozsyłane za pomocą E-maili są cenami netto. Wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z płatnych form serwisu wydawany i publikowany na stronie internetowej http://wirtos.pl/cennik

  5. Użytkownik - przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), który korzysta z usługi świadczonej przez Operatora drogą elektroniczną w ramach Serwisu,

  6. Mieszkaniec – Osoba fizyczna lub firma, która na podstawie umowy z Użytkownikiem serwisu może logować się do części serwisu udostępnionej przez Użytkownika systemu Wirtos.pl

  7. Umowa - umowa świadczenia usług przez Operatora na warunkach i zasadach uregulowanych w Regulaminie oraz aktualnie obowiązującym Cenniku,

  8. Login - indywidualne, niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Serwisu,

  9. Hasło - ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia korzystania z serwisu,

  10. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora usługi dostępne w ramach Serwisu, których rodzaj określa Regulamin,

 5. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w tym ze świadczonych w ramach niego przez Operatora poszczególnych Usług, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 6. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://wirtos.pl/regulamin i może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w każdej chwili ze strony http://wirtos.pl/regulamin/regulamin.pdf w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera.

 7. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika oraz nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

§2 Usługi świadczone przez Operatora

 1. Podstawową usługą świadczoną przez Operatora na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu jest udostępnianie aplikacji internetowej Wirtos.pl umożliwiającej prowadzenie księgowości wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Dodatkowo system umożliwia logowanie się poszczególnych mieszkańców na kont udostępnione przez użytkownika serwisu, komunikowanie się z mieszkańcami za pomocą wiadomości email i SMS.  

 2. Wszystkie funkcje systemu są dostępne dla użytkownika po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem i/lub obowiązującą promocją. Wysokość opłaty jest określana na podstawie cennika i zależy od maksymalnej ilości mieszkań wprowadzonych do systemu w danym okresie rozliczeniowym.

§3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie w formie online, w związku z czym niezbędne jest posługiwanie się przez Użytkownika komputerem posiadającym dostęp do sieci Internet.

 2. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu oraz zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami ust. 3.

 3. Zawarcie Umowy z Operatorem następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wykonanie kolejnych czynności zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w Serwisie oraz złożenie oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i zasad polityki prywatności wydawanych przez Operatora, a znajdujących się odpowiednio na stronach internetowych: http://wirtos.pl/regulamin http://wirtos.pl/polityka_prywatnosci

 4. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: nazwę użytkownika (Login), Hasło i adres poczty elektronicznej (e-mail), pełna nazwa, adres siedziby,  NIP, numer telefonu.

 5. Podawane przez Użytkownika dane, o których mowa w ust. 4 powyżej winny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie obowiązywania umowy, Użytkownik jest zobligowany do niezwłocznego aktualizowania tych danych.

 6. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślony i znany tylko jemu Login i Hasło. Login musi składać się z co najmniej pięciu znaków i zawierać wyłącznie cyfry oraz małe litery, z wyłączeniem polskich znaków. Hasło musi się składać z co najmniej pięciu dowolnych znaków.

 7. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta, gdy po pomyślnym przejściu procesu rejestracji, pojawia się komunikat: "Rejestracja przebiegła pomyślnie."

 8. Użytkownik wybierając płatną Usługę zobowiązany jest po zawarciu umowy w określony powyżej sposób, niezwłocznie uiścić opłatę na rzecz Operatora za wybraną usługę zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Cennik publikowany jest na stronie internetowej http://wirtos.pl/cennik. Zapłata za usługę może nastąpić w jednej z form wskazanych w Cenniku (zapłata przelewem na rachunek bankowy Operatora, zapłata z wykorzystaniem systemu płatności PayPal, w tym płatność kartą kredytową).

 9. Po zawarciu Umowy oraz uiszczeniu opłaty w sposób opisany w ust. 8 powyżej, do korzystania z Serwisu wystarcza każdorazowe zalogowanie Użytkownika na stronie głównej udostępnionej instancji Serwisu poprzez poprawne wpisanie nazwy użytkownika (Loginu) oraz Hasła.

 10. Podczas obowiązywania Umowy Użytkownik nie powinien udostępniać swoich danych identyfikacyjnych (Loginu i Hasła) osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności tych danych, Użytkownik powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt Operatorowi.

 11. Użytkownik nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Operatorem na inne osoby, bez wyraźnej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 12. W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasła, powinien wybrać opcję "Zapomniałem hasła" i postępować zgodnie z poleceniami umieszczonymi w Serwisie celem umożliwienia Operatorowi wygenerowania i przesłania na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika wiadomości z adresem (linkiem) do strony ustalania nowego Hasła.

 13. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta na czas nieokreślony. Obie strony obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia. Opłata za korzystanie z płatnych usług uiszczana jest z góry za 1 miesiąc i nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie.

 14. Po otrzymaniu opłaty, Operator wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, która jest doręczana Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany przez niego przy zawieraniu Umowy adres poczty elektronicznej (e-mail).

 15. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia wysyłając na adres info@wirtos.pl oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W takim wypadku Operator zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę.

 16. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto w każdym czasie poprzez wysłanie do Operatora pisemnej prośby o zamknięcie konta. W takim wypadku z Serwisu zostają usunięte wszystkie dane wprowadzone przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Data usunięcia danych z serwisu przypada na ostatni dzień okresu, za który zostały wniesione opłaty. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Serwisu przed zakończeniem okresu, za jaki uiszczono opłatę, opłata ta nie jest zwracana ani w całości ani w części.

 17. Umowa zostaje rozwiązana w przypadku zapomnienia przez Użytkownika Hasła i zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej wygenerowanie nowego Hasła. W takiej sytuacji uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.

 18. Operator może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zablokowanie dostępu do Serwisu, jeśli Użytkownik:

  1. narusza postanowienia Regulaminu,

  2. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,

  3. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,

  4. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,

  5. działa na szkodę Operatora,

  6. podał nieprawdziwe dane, o których mowa w ust. 4 powyżej.

 19. W przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie lit. a) – f) uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.

 20. Podany przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy lub później zmieniony adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Operatora do:

  1. przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail przypomnienia nazwy użytkownika (Loginu) lub adresu strony do ustalania nowego Hasła,

  2. kontaktowania się Operatora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Serwisem (w szczególności do informowania o zmianach w Serwisie, nowych usługach, aktualnościach, itp.),

  3. przesyłania Użytkownikowi treści reklamowych i informacji handlowych.

 21. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie danych i informacji, o których mowa w ust. 19 powyżej oraz na przetwarzanie w tych celach adresu e-mail podanego podczas zawierania Umowy.

 22. Serwis jest dostępny dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Operator uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji).

 23. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu będą możliwe do przewidzenia Operator powiadomi Użytkowników o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie internetowej głównej instancji udostępnionej użytkownikowi

 24. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu należy zgłaszać na adres: info@wirtos.pl.

§4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz Umowie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy.

 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Operatora lub elektronicznej na adres elektroniczny info@wirtos.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę użytkownika, opis reklamacji oraz adres e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamacje oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§5 Ochrona danych w Serwisie

 1. Operator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim żadnych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.

 2. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu stanowią jego własność i z wyjątkiem tych danych, o których mowa w ust. 4 §3 Regulaminu, nie są przetwarzane przez Operatora.

 3. Dane, o których mowa w ust. 4 §3 Regulaminu są gromadzone i przetwarzane w celach, o których mowa w Regulaminie oraz w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

 4. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Serwisu.

 5. Tylko Użytkownik ma dostęp do danych wprowadzonych przez siebie do Serwisu poprzez posługiwanie się wymyślonym przez siebie loginem oraz hasłem. Operator oraz zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 4 §3 Regulaminu.

 6. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do danych wprowadzonych przez niego do Serwisu, jak również jest uprawniony do ich zmiany.

 7. W momencie rozwiązania Umowy, wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu.

§6 Zakres odpowiedzialności Operatora

 1. Operator podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.

 2. Udostępniane przez Operatora w ramach Serwisu aplikacje służą jedynie ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast nie przejmują za nie odpowiedzialności. Odpowiedzialność, w szczególności wobec kontrahentów i organów państwowych,  ponosi Użytkownik jako przedsiębiorca.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej Hasła lub Loginu.

 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niezależną od niego niemożliwością wygenerowania dla Użytkownika nowego Hasła dostępu do Serwisu.

§7 Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej http://wirtos.pl/regulamin i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

 2. Operator może zmienić Regulamin, w tym uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu.

 3. Użytkownik przy rozpoczęciu korzystania z Serwisu, po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z natychmiastowym rozwiązaniem umowy przez Użytkownika z Operatorem ze skutkiem określonym w ust 17 §3 Regulaminu.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do powiadamiania Operatora o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej, z tym skutkiem, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie Operatora wysłane do Użytkownika na dotychczasowy adres e-mail jest skuteczne.

 5. Załącznik do Regulaminu np. Polityka ochrony prywatności jest jego integralną częścią.

 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne bądź bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.Skontaktuj się z nami
883 903 093
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO